Základní škola a Mateřská škola Sazovice nabízí příjemné prostředí pro děti, žáky, učitele i ostatní nepedagogické pracovníky. Je školou rodinného typu s nižším počtem dětí a žáků ve třídách, což umožňuje větší individuální přístup vyučujících k dětem. Menšího počtu žáků lze využívat rovněž pro realizaci různých metod a forem práce i pro projektové vyučování, což je ve škole úspěšně realizováno. Již od 1. ročníku je do výuky zařazována metoda C.L.I.L., v matematice jsou využívány prvky metody Prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. Škola nabízí také možnost individuálního vzdělávání.
Z hlediska sociálního se děti ve věkově smíšených třídách učí vzájemné komunikaci, toleranci, pomoci a spolupráci. Tato organizace výchovně vzdělávacího procesu zároveň vede děti i žáky k samostatné práci. Ve škole panuje přirozená pracovní atmosféra a vzájemná pomoc a spolupráce mezi kolegy.


Výuka probíhá v moderně a účelně vybavených třídách (nábytek, PC, interaktivní tabule, dataprojektor, tablety, audiovizuální technika, moderní učební pomůcky, keramická pec). Současné vedení školy má snahu neustále v modernizaci vybavení školy pokračovat. V okolí školy využívají děti i žáci také moderní dětské hřiště či prostory sousedního sportovního areálu.


V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat školní družinu. Ke svému odpolednímu pobytu využívají děti větší z učeben ZŠ, tělocvičnu školy či venkovní dětské hřiště. Činnosti školní družiny vhodně doplňují výchovně vzdělávací práci školy.
Mateřská škola má zpracovaný školní vzdělávací program s názvem Všichni jsme kamarádi a nikdo tady není nikdy sám. Pro děti připravují vyučující řadu aktivit, činností či menších projektů. Rovněž se zaměřují na logopedickou prevenci u dětí a přípravu budoucích školáků s názvem Předškoláček. Každoročně probíhá v MŠ screeningové vyšetření sluchu a zraku a ve spolupráci s SPC Zlín logopedická depistáž.
V letošním školním roce pracují při škole tyto zájmové útvary a kroužky:


Pondělí:
Keramický (SVČ TYMY)14.15 – 15.15 (1x za 14 dní, zahájení od 10. 10. 2016)

Úterý:
Včelařský 15.30 – 17.00 – p. J. Kučerová (1x týdně, zahájení 13. 9. 2016)
Čítárna 13.00 – 13.30 – Mgr. V.Velísková (1x týdně, zahájení od 4. 10. 2016)

Čtvrtek:
Sportovní (SVČ TYMY) 13.30 – 14.30 (1x týdně, zahájení od 6. 10. 2016)
Angličtina (SVČ TYMY) 13.30 – 14.30 (1x týdně, zahájení od 6. 10. 2016)
Za zvířaty kolem světa (SVČ TYMY) 13.30 – 14.30 (1x týdně, zahájení od 6. 10. 2016)

Škola připravuje ve spolupráci s rodiči různé akce (Drakiáda, Zahradní slavnost, tvořivé dílny). Rovněž spolupracuje se zřizovatelem (Lampionový průvod, besídka ke Svátku matek, veřejná vystoupení), se složkami v obci (hasiči, myslivci, včelaři), s podnikatelskými subjekty v obci, dále s okolními základními i mateřskými školami (Mysločovice, Tečovice, Machová), se školskými poradenskými zařízeními - KPPP a SPC ve Zlíně.


Škola se prezentuje také formou příspěvků v Sazovických novinách. Při škole pracuje od roku 2005 tříčlenná školská rada.Projekty školy:

AIESEC ČR, projekt EDISON
Školní mléko
Ovoce a zelenina do škol
Aktivní škola
Tvořivá škola
Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji
Celé Česko čte dětem
Rodilí mluvčí do škol - zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojení škol do mezinárodních projektů

Rodiče vítáni
Spolupracujeme s ARPOKem

www.elingua.cz

Ve školním roce 2014-2015 se naše škola zapojila do projektu „Rodilí mluvčí do škol - zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojení škol do mezinárodních projektů“ financovaného
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V dnešní době je znalost cizího jazyka velmi důležitá, a proto jsme uvítali možnost zařadit pravidelně do výuky návštěvy rodilé mluvčí, paní Vereen Smith, která pochází z Jihoafrické republiky.
Zatímco běžná hodina angličtiny má dětem rozšířit teoretické znalosti látky a procvičit je v umělých podmínkách, rozšiřovat slovní zásobu a stavět stále širší základy pro budoucí používání jazyka, hodina s rodilou mluvčí má jiný jasný cíl – pomoci dětem ztratit ostych z používání angličtiny, porozumět a později reagovat, to vše v postupném logickém sledu. Oba tyto celky by se měly navzájem doplňovat a navazovat na sebe.
Z dosavadních zkušeností můžeme konstatovat, že žáci navázali s paní Vereen přátelský vztah a na její hodiny se těší.
I ona je s výukou spokojena a žáky chválí za velmi dobré výsledky a schopnost reagovat v cizím jazyce.
Mgr. Marcela Langerová, koordinátorka projektu


Foto z projektu - viz. Fotogalerie


Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, p.o., Sazovice 78, 763 01 Mysločovice, tel: 577 121 421 e-mail: reditelna@zssazovice.cz