Základní škola a Mateřská škola Sazovice nabízí příjemné prostředí pro děti, žáky, učitele i ostatní nepedagogické pracovníky. Je školou rodinného typu s nižším počtem dětí a žáků ve třídách, což umožňuje větší individuální přístup vyučujících k dětem. Menšího počtu žáků lze využívat rovněž pro realizaci různých metod a forem práce i pro projektové vyučování, což je ve škole úspěšně realizováno. Od prvního ročníku je do vyučování zařazena výuka anglického jazyka metodou C.L.I.L.
Ve výuce matematiky jsou využívány prvky metody prof. Milana Hejného, CSc. Ve spolupráci s KPPP Zlín probíhá každé dva roky u žáků 2. a 3. ročníku depistáž specifických poruch učení.
Z hlediska sociálního se děti ve věkově smíšených třídách učí vzájemné komunikaci, toleranci, pomoci a spolupráci. Tato organizace výchovně vzdělávacího procesu zároveň vede děti i žáky k samostatné práci. Ve škole panuje přirozená pracovní atmosféra a vzájemná pomoc a spolupráce mezi kolegy.


Výuka probíhá v moderně a účelně vybavených třídách (nábytek, PC, interaktivní tabule, dataprojektor, tablety, audiovizuální technika, moderní učební pomůcky, keramická pec). Současné vedení školy má snahu neustále
v modernizaci vybavení školy pokračovat. V okolí školy využívají děti i žáci také moderní dětské hřiště či prostory sousedního sportovního areálu.


V ranních i odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat školní družinu. Ke svému odpolednímu pobytu využívají děti větší z učeben ZŠ, tělocvičnu školy či venkovní dětské hřiště. Činnosti školní družiny vhodně doplňují výchovně vzdělávací práci školy.
Mateřská škola má zpracovaný školní vzdělávací program s názvem Všichni jsme kamarádi a nikdo tady není nikdy sám. Pro děti připravují vyučující řadu aktivit, činností či menších projektů. Rovněž se zaměřují na logopedickou prevenci u dětí a přípravu budoucích školáků s názvem Předškoláček. Každoročně probíhá v mateřské škole screeningové vyšetření zraku a sluchu a ve spolupráci s SPC Zlín logopedická depistáž. Pro rodiče se každoročně konají besedy
s odborníky na téma Školní zralost a Logopedická prevence.
V letošním školním roce pracují při škole tyto zájmové útvary a kroužky:


Pondělí:
Keramický kroužek (SVČ TYMY Holešov) 14:15 - 15:15 - p. M. Sigmundová (1x za 14 dní, zahájení 8. října 2018)
Klub komunikace v cizím jazyce - Kroužek anglického jazyka 13.00 – 14.30 - Mgr. E. Nováková (1x týdně, zahájení
od 17.9. 2018) – ESF OP VVV - Výzva 63 v ZŠ a MŠ Sazovice

Úterý:
Náboženství 7:05 – 7.50 – p. L. Zelinová (1x týdně, zahájení od 18. 9. 2018)
Čtenářský klub pro žáky ZŠ 13.00 – 14.30 - Mgr. V. Velísková (1x týdně, zahájení od 5.2. 2019) – ESF OP VVV - Výzva 63 v ZŠ a MŠ Sazovice
Včelařský 15.30 – 17.00 – p. J. Kučerová (1x týdně, zahájení od 18. 9. 2018)

Středa:
Čítárna 13.00 – 13.45 – Mgr. V.Velísková (1x týdně, zahájení od 18. 9. 2018)

Čtvrtek:
Sportovní (SVČ TYMY Holešov) 13.30 – 14.30 - p. M. Mazánek (1x týdně, zahájení 4. října 2018)
Zoologický kroužek (SVČ TYMY Holešov) 13.30 – 14.30 - p. P. Oščiatková (1x za 14 dní, zahájení 4. října 2018)

Škola připravuje ve spolupráci s rodiči různé akce (besídka ke Svátku matek, tvořivé dílny). Rovněž spolupracuje
se zřizovatelem (Lampionový průvod, besídka ke Svátku matek, veřejná vystoupení), se složkami v obci (hasiči, myslivci, včelaři), s podnikatelskými subjekty v obci, dále s okolními základními i mateřskými školami (Mysločovice, Tečovice, Machová), s družební ZŠ a MŠ Mikulůvka, okres Vsetín, dále se školskými poradenskými zařízeními - KPPP a SPC Zlín
a Kroměříž.


Škola se prezentuje také formou příspěvků v Sazovických novinách. Při škole pracuje od roku 2005 tříčlenná školská rada.