Základní škola a Mateřská škola Sazovice nabízí příjemné prostředí pro děti, žáky, učitele i ostatní nepedagogické pracovníky. Je školou rodinného typu s malým počtem dětí a žáků ve třídách, což umožňuje větší individuální přístup vyučujících k dětem. Menšího počtu žáků lze využívat rovněž pro realizaci různých metod a forem práce i pro projektové vyučování, což je ve škole úspěšně realizováno.
Z hlediska sociálního se děti ve věkově smíšených třídách učí vzájemné komunikaci, toleranci, pomoci a spolupráci. Tato organizace výchovně vzdělávacího procesu zároveň vede děti i žáky k samostatné práci. Ve škole panuje přirozená pracovní atmosféra a vzájemná pomoc a spolupráce mezi kolegy.


Výuka probíhá v moderně a účelně vybavených třídách (nábytek, PC, interaktivní tabule, dataprojektor, audiovizuální technika, moderní učební pomůcky, keramická pec). Současné vedení školy má snahu neustále v modernizaci vybavení školy pokračovat. V okolí školy využívají děti i žáci také moderní dětské hřiště či prostory sousedního sportovního areálu.


V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat školní družinu. Ke svému odpolednímu pobytu využívají děti větší z učeben ZŠ, tělocvičnu školy či venkovní dětské hřiště. Činnosti školní družiny vhodně doplňují výchovně vzdělávací práci školy.
Mateřská škola má zpracovaný školní vzdělávací program s názvem Všichni jsme kamarádi a nikdo tady není sám. Pro děti připravují vyučující řadu aktivit, činností či menších projektů. Rovněž se zaměřují na přípravu budoucích školáků s názvem Předškoláček.
V letošním školním roce pracují při škole tyto zájmové útvary a kroužky:


Kroužek anglického jazyka pro žáky 2. až 4. ročníku
Angličtina pro nejmenší pro děti MŠ a 1. ročníku
Výtvarný a keramický kroužek (TYMY Holešov)
Sportovní I (TYMY Holešov)
Sportovní II (TYMY Holešov)
Bojová umění (TYMY Holešov)
Výuka hry na hudební nástroje
Včelařský kroužek

Škola připravuje ve spolupráci s rodiči různé akce (Drakiáda, Zahradní slavnost, školní Valentýnský ples). Rovněž spolupracuje se zřizovatelem (Lampionový průvod, besídka ke Svátku matek, veřejná vystoupení), se složkami v obci (hasiči, myslivci, včelaři), s podnikatelskými subjekty v obci, dále s okolními základními i mateřskými školami (Mysločovice, Tečovice, Machová), se školskými poradenskými zařízeními - KPPP a SPC ve Zlíně.


Škola se prezentuje také formou příspěvků v Sazovických novinách. Při škole pracuje od roku 2005 tříčlenná školská rada.

Škola je zapojena do projektů Školní mléko, Ovoce do škol a Aktivní škola.


Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, p.o., Sazovice 78, 763 01 Mysločovice, tel: 577 121 421 e-mail: reditelna@zssazovice.cz